سازمان چیست؟

جوامع امروزی را جوامع سازمانی می نامند، زیرا در این جوامع انسانها هر جایی که زندگی کنند و هرکاری که انجام دهند با سازمانهای مختلف در ارتباط اند و سازمانها بخشی از زندگی روزانه همه مردم را تشکیل می دهد:

1- امروز هر یک از انسانها معمولا در بیمارستانی(یک سازمان) متولد می شود.

2- شناسنامه او را سازمان ثبت اسناد و احوال کشور صادر می کند.

3- به هنگام رسیدن به سن آموزش در مدرسه ای(یک سازمان) درس میخواند.

4- هنگام رسیدن به سن قانونی از اداره راهنمایی و رانندگی (یک سازمان) گواهینامه رانندگی دریافت میکند.

5- بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان مدرک خود را از وزارت آموزش و پرورش ( یک سازمان) دریافت می کند و به دانشگاه (یک سازمان) راه می یابد.

6- در تیمهای ورزشی ( سازمان) عضو می شود وبازی میکند.

7- در انجمنهای مذهبی، ادبی، کتابخانه ها و انجمن های هنری( سازمان) عضویت می یابد.

8- به خدمت سربازی می رود و در ارتش(سازمان) خدمت میکند.

9- به کار اشتغال می یابد و در سازمانی استخدام می شود.

10- ازدواج می کند و ازدواجش در دفترخانه اسناد رسمی (سازمان) ثبت می شود.

11- با فروشگاهها، شرکتها و موسسه های مختلف (سازمانها) معامله های تجاری انجام می دهد.

12- از خدمات بسیاری از موسسه های خدماتی، حقوقی، مشاوره ای و مانند آنها (سازمانها) در طول زندگی بهره مند می شود.

و در نهایت ، هنگام مرگ در سازمانهایی برای اجرای تشریفات و ثبت اطلاعات ضرورری اقدام می کنند.