سازمان و محیط

هر سازمان دارای محیطهای داخلی و خارجی است. محیط داخلی سازمان احساسات، عواطف، ارزشها، اعتقاذات، مافع کارکنان، سهامداران و هیئت مدیره را در بر میگیرد.

محیط خارجی به سازمان امکان می دهد تا مواد اولیه، پول، انرژی، اطلاعات و نیروی انسانی را دریافت و آنها را به کالا یا خدمت یا اطلاعات تبدیل کند و مجددا به محیط خارجی بازگرداند. محیطهای سازمانی دارای عواملی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر سازمان اثر میگذارند، در فعل و انفعالهای سازمان موثرترند و تصمیمها و خط مشیهای سازمان را تحت تاثیر قرار میدهند. آن دسته از عوامل که بر سازمان تاثیر مستقیم دارند به دو گروه ذینفعان دخلی و ذینفعان خارجی سازمان تقسیم می شوند. ذینفعان سازمان افراد و گروههایی هستند که با پیگیری اهداف سازمانی بر سازمان تاثیر می گذارند.

ذینفعان خارجی شامل اتحادیه ها، عرضه کننده گان، رقیبان، متشریان ، گروههای با منابع ویژه، سازمانهای دولتی و مانند آنها هستند و ذینفعان داخلی را کارکنان، صاحبان سهام و هیئت مدیره سازمان تشکیل میدهند.

دسته ای دیگر ازعوامل محیط خارجی تاثیر غیر مستقیم بر سازمان دارند. در واقع آنها بر جوی که سازمان در آن فعالیت می کند تاثیر غیر مستقیم میگذارند اما دارای توان بالقوه ای هستند که میتواند آنهارا به عواملی با تاثیر مستقیم نیز تبدیل کنند، مانند عوامل فناوری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی( اقتباس از استونر، 1995 ، 62-79)